Algemene Voorwaarden

 1. Definities

  a. Graanmaalderij: de zaal met omringende ruimtes op de begane grond te Gouderak, Middelblok 2;
  b. Gebruiker: de persoon of de organisatie die de Graanmaalderij gebruikt en daarvoor betaalt;
  c. Deelnemer: een persoon die tijdens Gebruik in de Graanmaalderij aanwezig is, van of via Gebruiker;
  d. Eigenaar: Karel en Esther van Berk
  e. Gebruik: het zakelijk of privé voor één of meerdere dagdelen, bij uitsluiting van anderen, gebruiken van de Graanmaalderij, voor een bijeenkomst van twee tot en met 45 personen, inclusief de meubels, het servies, de elektra en de media-faciliteiten daarin.
  f. Annuleren: gebruiker zegt voor een gereserveerde datum het Gebruik af;
  g. Schriftelijk: via de website www.graanmaalderij.nl, via e-mail of door middel van een brief.

 2. Reserveren, betaling, borg

  a. Eigenaar publiceert tarieven voor Gebruik en voor thee en koffie op de website www.graanmaalderij.nl.
  b. Gebruiker geeft schriftelijk aan op welke wijze de Graanmaalderij gaat worden gebruikt, welke dagdelen gebruiker de Graanmaalderij wil reserveren en hoeveel koffie en/of thee gewenst is (catering is mogelijk, maar dat wordt overeengekomen tussen Gebruiker en een aparte cateraar).
  c. Eigenaar mag bij het aanvragen van een reservering, naar eigen oordeel, bepalen of een borgsom nodig is.
  d. Gebruiker betaalt het door Eigenaar gepubliceerde tarief met eventuele borgsom geheel vooraf.
  e. Na ontvangst van de schriftelijke reservering en het gehele tarief, reserveert Eigenaar de Graanmaalderij op de aangegeven dagdelen voor Gebruiker.
  f. Tot drie werkdagen voor aanvang van het Gebruik kan Gebruiker het aantal deelnemers wijzigen. Bij latere wijzigingen gaat Eigenaar uit van het laatste gereserveerde aantal deelnemers. Wanneer er meer deelnemers aanwezig zijn dan bij de reservering is aangegeven, brengt Eigenaar dit in rekening op basis van nacalculatie.
  g. De eventuele borg wordt terugbetaald binnen 31 dagen na het laatst gereserveerde dagdeel, na eventuele verrekeningen van schade of nacalculaties.

 3. Vertrouwelijke informatie

  a. Eigenaar verwerkt vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, alleen voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
  b. Eigenaar mag voor publicitaire doeleinden refereren aan Gebruik door Gebruiker, tenzij daarbij vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, bekend worden gemaakt.
  c. Op de website van de Graanmaalderij is de van toepassing zijnde privacyverklaring te vinden.

 4. Huisregels

  Gebruiker accepteert deze huisregels en brengt ze schriftelijk, vóór Gebruik, onder aandacht van deelnemers:
  i. in de Graanmaalderij mag niet worden gerookt.
  ii. in de Graanmaalderij mag niets aan het gebouw of de zich daarin bevindende zaken worden bevestigd.
  iii. Eigenaar is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van goederen van deelnemers.
  iv. Deelnemers zullen bij het binnenkomen, tijdens het Gebruik en bij vertrek geen overlast (geluid of anderszins) veroorzaken.
  v. Bij wangedrag (naar oordeel van Eigenaar) door Gebruiker en/of deelnemer(s) mag Eigenaar het Gebruik onmiddellijk beëindigen en Gebruiker en deelnemer(s) onmiddellijk uit de Graanmaalderij zetten, zonder vergoeding van schade en/of terugbetaling.
  vi. Gebruiker en deelnemer(s) zijn ervan op de hoogte dat de Graanmaalderij een oud, gerestaureerd pand betreft.

 5. Gebruik van de gehuurde ruimte(n)

  a. Na verloop van de gereserveerde dagdelen dienen Gebruiker en deelnemers de Graanmaalderij onmiddellijk te verlaten en netjes, zoals aangetroffen, achter te laten.
  b. Als Eigenaar de ruimte na Gebruik dient op te ruimen, dan betaalt Gebruiker daarvoor 25,- euro.
  c. Gebruiker en deelnemers dienen aanwijzingen van Eigenaar op te volgen.
  d. Gebruiker dient zich te houden aan het overeengekomen maximum aantal deelnemers.
  e. Gebruiker dient ervoor te zorgen dat geen schade wordt toegebracht aan de Graanmaalderij en de daarin aanwezige goederen. Treedt die schade wel op, dan is Gebruiker voor vergoeding van die schade jegens Eigenaar aansprakelijk.

 6. Annuleren

  Annuleren kan alleen schriftelijk en leidt tot de volgende betalingen:
  i. annuleren eerder dan vier weken voor het eerst gereserveerde dagdeel: Gebruiker betaalt 10% van het overeengekomen tarief, zonder borgsom, zonder vergoeding voor thee en koffie;
  ii. annuleren vier tot en met twee weken voor het eerst gereserveerde dagdeel: Gebruiker betaalt 50% van het overeengekomen tarief, zonder borgsom, zonder vergoeding voor thee en koffie;
  iii. annuleren later dan twee weken voor het eerst gereserveerde dagdeel: Gebruiker betaalt 100% van het overeengekomen tarief, zonder borgsom, zonder vergoeding voor thee en koffie;

 7. Aansprakelijkheid

  a. Eigenaar is alleen aansprakelijk voor schade aan Gebruiker en/of deelnemer(s), in geval van opzet of roekeloosheid.
  b. Eigenaar is alleen aansprakelijk voor directe schade, dus niet voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld gevolgschade, gederfde inkomsten of immateriële schade).
  c. Het maximale bedrag waarvoor Eigenaar aansprakelijk is, bedraagt het laagste van deze drie bedragen:
  i. het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Eigenaar, plus het eigen risico.
  ii. het totaal overeengekomen tarief met vergoeding voor thee en koffie.
  iii. EUR 1.000,00 incl. BTW.
  d. Gebruiker is aansprakelijk voor schade geleden aan het gebouw, waaronder ook de vloeren, muren, gebruiksmaterialen of aan voorzieningen, tijdens de dagdelen van het Gebruik.

 8. Klachten en toepasselijk recht

  a. Gebruiker dient een klacht onmiddellijk te melden bij Eigenaar, die dan voldoende toegang en tijd krijgt om de klacht te onderzoeken en de oorzaak ervan weg te nemen.
  b. Op geschillen tussen Eigenaar en Gebruiker het Nederlands recht van toepassing.